REGULAMIN KONFERENCJI
TESTWAREZ 2018

Postanowienia ogólne

§1

 1. Organizatorem konferencji TestWarez, zwanej dalej Konferencją, jest Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 16 lok. 4, wpisane do Rejestru stowarzyszeń Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000175199, zwane dalej Organizatorem.
 2. Konferencja odbędzie się w dniach 14 – 16 listopada 2018 w hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem, przy czym dzień pierwszy w całości wypełnią warsztaty; dzień drugi i trzeci to właściwa Konferencja.

§2

Głównym celem Konferencji jest integracja środowiska osób zajmujących się testowaniem i jakością oprogramowania, przez stworzenie sposobności do wymiany doświadczeń oraz zachęcenie do dyskusji na temat zagadnień związanych z testowaniem.

§3

Komunikaty i informacje dotyczące Konferencji są publikowane na stronie internetowej Konferencji testwarez.pl oraz na profilu FB https://www.facebook.com/events/971336673026669, Twitterze https://twitter.com/TestWarez oraz LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/testwarez/

Warunki uczestnictwa

§4

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:

 1. Poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa za pomocą systemu rejestracyjnego Konfeo.com https://testwarez2018.konfeo.com
 2. Akceptacja zgłoszenia przez Organizatora w formie potwierdzenia przesłanego na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Wniesienie opłaty rejestracyjnej.

§5

Ze względu na procedury związane z rezerwacją miejsca w hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem, nieodpłatna rezygnacja lub wymiana Uczestnika na inną osobę jest możliwa wyłącznie w nieprzekraczalnym terminie do 02.11.2018 r., a dane nowego Uczestnika muszą przed tą datą zostać przesłane do Organizatora pocztą elektroniczną na adres kontakt@testwarez.pl oraz potwierdzone przez wiadomość zwrotną.

§6

 1. Opłata za uczestnictwo tylko w Konferencji wynosi:
  1. W pierwszym terminie, czyli do 16 września 2018 r.:
   1. 990 zł dla Uczestników posiadających co najmniej certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy lub opłacona składka członkowska SJSI za rok bieżący
   2. 1090 zł dla Uczestników bez certyfikatu
  2. W drugim terminie, czyli od 17 września 2018r. do zamknięcia zgłoszeń 2 listopada 2018r.lub wyczerpania puli biletów :
   1. 1080 zł dla Uczestników posiadających co najmniej certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy lub opłacona składka członkowska SJSI za rok bieżący
   2. 1190 zł dla Uczestników bez certyfikatu
 2. Udział w Warsztatach możliwy jest jedynie wraz z udziałem w Konferencji. Opłata za uczestnictwo w Konferencji z Warsztatami wynosi:
  1. W pierwszym terminie, czyli do 16 września 2018 r.:
   1. 1625 zł dla Uczestników posiadających co najmniej certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy lub osób z opłaconą składką członkowską SJSI za rok bieżący pragnących brać udział w dwóch warsztatach krótkich lub jednym długim
   2. 1795 zł dla Uczestników bez certyfikatu pragnących brać udział w dwóch warsztatach krótkich lub jednym długim
   3. 1925 zł dla Uczestników posiadających co najmniej certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy lub osób z opłaconą składką członkowską SJSI za rok bieżący pragnących brać udział w jednym długim warsztacie Joela Oliveira’y
   4. 2095 zł dla Uczestników bez certyfikatu pragnących brać udział w jednym długim warsztacie Joela Oliveira’y
  2. W drugim terminie, czyli od 17 września 2018r. do wyczerpania puli biletów lub zamknięcia zgłoszeń 2 listopada 2018r:
   1. 1775 zł dla Uczestników posiadających co najmniej certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy lub osób z opłaconą składką członkowską SJSI za rok bieżący pragnących brać udział w dwóch warsztatach krótkich lub jednym długim
   2. 1965 zł dla Uczestników bez certyfikatu pragnących brać udział w dwóch warsztatach krótkich lub jednym długim
   3. 2075 zł dla Uczestników posiadających co najmniej certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy lub osób z opłaconą składką członkowską SJSI za rok bieżący pragnących brać udział w jednym długim warsztacie Joela Oliveira’y
   4. 2265 zł dla Uczestników bez certyfikatu pragnących brać udział w jednym długim warsztacie Joela Oliveira’y

UWAGA: Wszystkie podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% podatku VAT.

 1. Opłatę zgłoszeniową należy przelać na rachunek bankowy Organizatora w terminie do 14 dni od rejestracji na podstawie faktury proforma, wystawionej podczas rejestracji przez system rejestracyjny Konfeo.com.
 2. Rejestracje, w których faktura nie zostanie opłacona w podanym terminie, a uczestnik nie zgłosi tego faktu Organizatorowi, będą anulowane.
 3. Faktury VAT zostaną przekazane zainteresowanym Uczestnikom w trakcie Konferencji lub przesłane na wskazany adres pocztowy po jej zakończeniu.

§7

 1. Liczba miejsc dla Uczestników Konferencji oraz Warsztatów jest ograniczona.
 2. Organizator udostępni do sprzedaży pulę 140 miejsc w pierwszym terminie (do 16 września 2018 r.) i 305 miejsc w drugim terminie (od 17 września 2018 r.).
 3. Przyjmowanie zgłoszeń zostanie zakończone 2 listopada 2018 r. lub w chwili wyczerpania puli dostępnych miejsc.
 4. W chwili wyczerpania miejsc na Konferencję w drugim terminie, do sprzedaży zostaną udostępnione pozostałe wolne miejsca na warsztatach.

§8

Liczba miejsc na poszczególne wydarzenia odbywające się w ramach Konferencji jest ograniczona, dotyczy to zwłaszcza warsztatów – maksymalna, aktualnie dostępna liczba miejsc jest podana na formularzu rejestracyjnym Uczestnika w systemie Konfeo.com.

§9

Organizator zapewnia Uczestnikom Konferencji:

 1. Posiłki podczas trwania Konferencji.
 2. Nocleg z 15 na 16  listopada 2018 r. w pokojach dwuosobowych w hotelu Nosalowy Dwór z Zakopanem. Uczestnicy mają możliwość przesłania pocztą elektroniczną na adres hotel@testwarez.pl imienia i nazwiska innego uczestnika Konferencji, jako osoby sugerowanej do zakwaterowania w tym samym pokoju. Zgłoszenie należy przesłać nie później niż do dnia 02 listopada 2018. Bez podania danych drugiej osoby do pokoju, zostanie ona wskazana przez Organizatora. Organizator nie gwarantuje, że zakwaterowanie będzie zgodne z przesłaną sugestią.
 3. Istnieje pewna ograniczona liczba miejsc w pokojach jednoosobowych. Osoby, które wyrażą chęć zakwaterowania w takim pokoju, zobowiązane są do przesłania odpowiedniej informacji na adres kontakt@testwarez.pl do 02 listopada 2018. Po potwierdzeniu przez Organizatora dostępności pokoi, należy wnieść dodatkową opłatę w wysokości 300 zł netto za jeden nocleg z 15/16 listopada lub 475 zł netto za dwa noclegi w dniach 14 -16 listopada (należy doliczyć 23% podatku VAT).
 4. Udział w bankiecie w dniu 15 listopada 2018.

§10

Organizator zapewnia dodatkowo Uczestnikom Warsztatów:

 1. Posiłki w dniu 14 listopada 2018 r.
 2. Nocleg z 14 na 15 listopada 2018 r. w pokojach dwuosobowych w hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem w zależności od dostępności miejsc. Uczestnicy mają możliwość przesłania pocztą elektroniczną na adres kontakt@testwarez.pl imienia i nazwiska innego uczestnika Warsztatów, jako osoby sugerowanej do zakwaterowania w tym samym pokoju. Bez podania danych drugiej osoby do pokoju, zostanie ona wskazana przez organizatora. Organizator nie gwarantuje, że zakwaterowanie będzie zgodne z przesłaną sugestią.
 3. Udział w wieczorze integracyjnym w dniu 14 listopada 2018.
Obowiązki uczestnika:
 1. Uczestnik zapisujący się na warsztat, jest zobowiązany przygotować się według wymagań opublikowanych na oficjalnej stronie konferencji w opisie warsztatu.
  1. Jeżeli warsztat będzie wymagał wcześniejszego zdania testu weryfikującego gotowość uczestnika to jest on również zobowiązany przystąpić do niego i odesłać rozwiązanie zgodnie z przeznaczonym na to czasem. Wszystkie informacje będą przekazane pocztą na adres mailowy wskazany podczas rejestracji.
  2. Jeżeli uczestnik nie uzyska akceptacji prowadzącego warsztat na podstawie wyników testu wstępnego, przysługuje mu prawo do zapisania się na inny warsztat bądź zwrotu kosztów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na warsztaty uczestnika, który nie spełnił wymagań warsztatu, na który się zapisał.

§11

 1. Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa za pomocą systemu rejestracyjnego Konfeo.com jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem.
 2. Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne ze zgodą na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w celach promocyjnych Konferencji, w szczególności publikowanie w Internecie zdjęć wykonanych podczas Konferencji.
 3. Formularz rejestracji zawiera zgodę na przesłanie zaproszenia do komunikatora Slack, który będzie pozwalał na komunikowanie się uczestników pomiędzy sobą, z Prelegentami, bądź Organizatorami przed i w czasie trwania Konferencji. Zgoda jest dobrowolna.

§12

Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wyrażonych zgód i wykorzystania wyżej wymienionych materiałów.

Przebieg konferencji

§13

 1. Rejestracja Uczestników Warsztatów oraz Warsztaty odbędą się w hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem w dniu 14 listopada 2018 r.
 2. Rejestracja Uczestników Konferencji odbędzie się w hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem w dniu 15 listopada 2018 r.
 3. Konferencja odbędzie się w hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem w dniach 15 i 16 listopada 2018 r.
 4. Spotkanie integracyjne dla Uczestników Konferencji odbędzie się 15 listopada (czwartek) wieczorem w hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem.

§14

Szczegółowy program Konferencji (agenda) zostanie opublikowany na stronie internetowej Konferencji www.TestWarez.pl

Dane osobowe

§15

 1. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika podanych przez niego w podczas składania formularza rejestracyjnego
 2. Administratorem danych osobowych jest Uczestnika jest Organizator.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika wyłącznie w celu świadczenia usług objętych zakresem niniejszego regulaminu, w tym w szczególności wszelkich usług wchodzących w skład Konferencji TestWarez 2018. W przypadku Uczestników, którzy wyrazili na to zgodę w odrębnych formularzach Organizator może przetwarzać ich dane osobowe w celach marketingowych. Organizator przetwarza dane osobowe także na potrzeby realizacji ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności przepisów regulujących zobowiązania podatkowe.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika uniemożliwiać będzie wzięcie udziału w konferencji TestWarez 2018.
 6. Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników swoim podwykonawcom, a także podmiotom świadczącym usługi hotelarskie i gastronomiczne w celu  wykonywania świadczeń określonych w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku usługodawca, który otrzymał dane osobowe Uczestnika staje się ich administratorem.
 7. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez okres 1 roku od dnia zakończenia konferencji TestWarez 2018. W przypadku Uczestników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 8. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Organizatora. Ponadto, Organizator udostępnia adres e-mail kontakt@testwarez.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
 9. Każdy Uczestnik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Skargę należy złożyć do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych Uczestników poza obszar EOG.
 11. Organizator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Postanowienia końcowe

§16

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, a także do wydawania instrukcji dodatkowych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu Konferencji.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych, w szczególności danych kontaktowych.
 4. Wszelka zorganizowana działalność promocyjna podczas Konferencji, w szczególności reklama własnej działalności i rekrutacja pracowników, może być prowadzona wyłącznie za zgodą Organizatora.
 5. Hotel zastrzega, iż spożywanie alkoholu w salach gastronomicznych zakupionego poza hotelem jest zabronione.
 6. Hotel nie wyraża zgody na catering – obsługę imprez gastronomicznych realizowanych na terenie Hotelu przez podmioty zewnętrzne.